Regulamin

 

REGULAMIN
spółki BeWooden Company s.r.o. z siedzibą Fryčovice 720, 739 45, Frýdek-Místek, Czechy, REGON: 037 71 504 NIP: CZ03771504 BeWooden Company s.r.o. jest płatnikiem VAT zapisanym w rejestrze handlowym prowadzonym przez Krajský soud v Ostravě pod numerem  C 61227 dla sprzedaży produktów oferowanych przez sklep internetowy wwww.bewooden.pl Numer konta:  14109017820000000130887321 IBAN: PL14109017820000000130887321,SWIFT: WBKPPLPP

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1.1. Niniejszy Regulamin spółki BeWooden Company s.r.o., z siedzibą Fryčovice 720, 739 45, Frýdek-Místek, Czechy, REGON: 037 71 504, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Krajský soud v Ostravě pod numerem  C 61227 ( dalej „sprzedawca“) określaja zgodnie z postanowieniami § 1751 ptk 1 ustawy nr. 89/2012, Kodeksu cywilnego z późniejszymi zmianami (dalej Kodeks cywilny) wzajemne prawa i obowiązki stron wynikające z umowy sprzedaży zawartej pomiędzy sprzedawcą a inną osobą fizyczną ( „kupujący“ ) za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedawcy,  umieszczonego na stronie internetowej  www.bewooden.pl ( dalej „strona internetowa“).
1.2. Regulamin nie obowiązuje w przypadkach, gdy osoba zamierzająca kupić towar od sprzedawcy jest osobą prawną i zamawia towar w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
1.3. Warunki stanowiące odstępstwo od regulaminu mogą być ustalone w ramach umowy sprzedaży. Warunki te mają pierwszeństwo przed  warunkami zapisanymi w Regulaminie.
1.4. Warunki Regulaminu są częścią umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży i Regulamin są sporządzone w języku polskim. Umowę sprzedaży można zawrzeć w języku polskim.
1.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Zmiany nie naruszają praw i obowiązków wynikających z poprzedniej wersi Regulaminu.

2. KONTO UŻYTKOWNIKA
2.1.Na podstawie rejestracji na stronie internetowej sprzedawcy, kupujący może uzyskać dostęp do swojego konta, za pośrednictwem którego może zamawiać towary. Jeśli strona na to pozwala, kupujący może zamawiać towary bez rejestracji, bezpośrednio w sklepie internetowym sprzedawcy.
2.2. Rejestrując się na stronie internetowej , zakładając konto użytkownika  i zamawiając towar, kupujący jest odpowiedzialny również za aktualizację swoich danych na koncie użytkownika. 
2.3. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony przez nazwę użytkownika i hasło. Kupujący nie może udostępniać stronom trzecim informacji umożliwiających dostęp do jego konta użytkownika.
2.4.Kupujący nie jest upoważniony do zezwalania na korzystanie ze swojego konta użytkownika stronom trzecim.
2.5. Sprzedawca może anulować konto użytkownika, zwłaszcza jeśli kupujący nie skorzystał z niego w przeciągu ostatnich 24 miesięcy lub jeśli kupujący nie przestrzega warunków wynikających z umowy sprzedaży (w tym Regulaminu).
2.6. Kupujący jest świadomy, że konto użytkownika może być niedostępne z przyczyn technicznych.


3. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
3.1. Prezentacja wszystkich towarów umieszczonych w sklepie internetowym  ma charakter informacyjny. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży danego towaru. Artykuł 1732 ust. 2 Kodeksu Cywilnego nie obowiązuje.
3.2. Sklep internetowy zawiera informacje o towarach, w tym cenach poszczególnych towarów. W cenach towarów jest zawarty podatek VAT oraz wszystkie inne potrzebne opłaty. Ceny są ważne przez cały czas, kiedy wyświetlają się w sklepie internetowym. Przepis ten nie ogranicza możliwości zawarcia przez sprzedawcę umowy sprzedaży na indywidualnie ustalonych z klientem warunkach. 
3.3. Interfejs internetowy sklepu obejmuje również informacje związane z kosztami pakowania i dostawą towarów. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą obowiązują tylko w przypadku dostawy na terytorium Polski.
3.4. Aby zamówić towar, kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje o:
3.4.1. zamawianym towarze (zamówiony towar kupujący „wkłada“ do koszyka w sklepie internetowym);
3.4.2. sposóbie płatności za zamówiony towar, sposobie dostawy zamówionego towaru oraz:
3.4.3. informacje o kosztach związanych z dostawą towarów (łącznie zwanych  „zamówieniem“).
3.5. Przed wysłaniem zamówienia do sprzedawcy, kupujący ma prawo do sprawdzenia i modyfikacji danych w swoim zamówieniu oraz możliwość poprawienia błędów wynikających ze złego zapisania danych w zamówieniu. Kupujący wyśle zamówienie do sprzedawcy klikając „Potwierdź zamówienie.“ Dane zawarte w zamówieniu sprzedawaca uważa za prawidłowe. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia  wysyła do kupującego potwierdzenie drogą e-mailową na adres podany przez kupującego w koncie użytkownika lub w zamówieniu ( dalej „adres e-mailowy kupującego“).
3.6. Sprzedawca jest zawsze uprawniony do poproszenia kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia ( na przykład pisemnie lub telefonicznie), w zależności od charakteru zamówienia (ilość towarów, cena zakupu, koszty transportu).
3.7. Umowa pomiędzy sprzedawcą a kupującym powstaje w chwili akceptacji przez sprzedawcę zamówienia od kupującego i wysłania potwierdzenia zamówienia na adres e-mailowy kupującego.
3.8. Poniesione przez kupującego koszty związane z komunikacją ze sprzedawcą (koszty połączenia internetowego, rozmów telefonicznych) opłaca klient.

4. CENY TOWARÓW I WARUNKI PŁATNOŚCI
4.1. Ceny towarów oraz ewentualne inne opłaty połączone z dostawą towarów zgodnie z umową sprzedaży kupujący może zapłacić w następujący sposób: W gotówce – przy osobistym odbiorze we Frýdku – Místku;

Za pobraniem – w gotówce za pobraniem w miejscu wybranym przez klienta przy zamówieniu;
Przelewem bankowym – przelewem na konto sprzedawcy 14109017820000000130887321.
Online – kartą online. 
4.2. Razem z ceną towarów kupujący jest zobowiązany do zapłacenia sprzedawcy kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towarów. 
4.3. Sprzedawca nie wymaga od kupującego zapłacenia zaliczki ani innej podobnej płatności. Punkt ten nie narusza postanowień punktu 4.6 Regulaminu dotyczącego płatności z góry.
4.4. W przypadku płatności gotówką lub za pobraniem kupujący płaci za towar przy jego odbiorze. W przypadku przelewu bankowego musi dokonać płatności do 7 dni od zawarcia umowy ze sprzedawcą. 
4.5. W przypadku płatności bezgotówkowej kupujący jest zobowiązany do wprowadzenia symbolu zmiennego. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty za zamówienie przez kupującego jest spełniony w chwili zaksiągowania odpowiedniej kwoty na koncie sprzedawcy.
4.6. Sprzedawca ma prawo żądać zapłaty za całość zamówienia przed wysłaniem towaru do kupującego. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy sprzedawca nie otrzyma dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez kupującego. Artykuł § 2119 ust. 1 Kodeksu  Cywilnego nie obowiązuje.
4.7. Ewentualnych rabatów na towary nie można łączyć.
4.8. Jeśli jest to określone przez powszechnie obowiązujące przepisy prawne lub tak stanowi prawo zwyczajowe, sprzedawca wystawia kupującemu fakturę z tytułu płatności dokonanych w ramach umowy sprzedaży. Sprzedawca jest płatnikiem VAT. Dokument podatkowy- fakturę wystawia sprzedawca kupującemu po zapłaceniu ceny towaru i wysyła w paczce razem z zamówionym towarem.


5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
5.1. Kupujący jest świadomy, że zgodnie z artykułem § 1837 Kodeksu Cywilnego, nie może odstąpić od umowy sprzedaży towarów, które zostały zmienione lub wykonane w całości na jego życzenie (dotyczy to między innymi grawerowania, zmiany części produktu na inną, produktu stworzonego za pomocą konfiguratora itp.), od umowy sprzedaży towarów, które szybko się psują, jak również towarów, które po dostawie zostały bezwrotnie połączone z innymi towarami, od umowy sprzedaży towarów w zamkniętych lub zapieczętowanych opakowaniach, które konsument z opakowania wyjął i z powodów higienicznych nie jest możliwy ich zwrot, od umowy sprzedaży nagrania dźwięku, obrazu lub programu komputerowego w przypadku gdy konsument naruszył ich oryginalne opakowanie.
5.2. Jeśli sprawa nie dotyczy przypadku opisanego w punkcie 5.1. lub innego przypadku, w którym nie można odstąpić od umowy sprzedaży, kupujący zgodnie z artykułem § 1829  ust. 1 Kodeksu Cywilnego ma prawo  do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu (14) dni od odbioru towaru, w przypadku, że przedmiotem umowy sprzedaży jest kilka towarów lub kilkach ich części, okres ten liczony jest od dnia otrzymania ostatniej dostawy towaru. Odstąpienie od umowy sprzedaży musi zostać wysłane do sprzedawcy w terminie wyznaczonym w poprzednim zdaniu. W celu odstąpienia od umowy kupujący może skorzystać z wzoru formularza udostępnionego przez sprzedawcę w załączniku do regulaminu. Odstąpienie od umowy kupujący może wysłać między innymi na adres siedziby sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres e-mailovy sprzedawcy info@bewooden.pl
5.3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z punktem  5.2. Regulaminu, dochodzi do wypowiedzenia umowy w całości. Kupujący musi dokonać zwrotu towaru w okresie czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy. W przypadku gdy kupujący odstąpi od umowy, kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towarów sprzedającemu, nawet jeśli towary ze względu na swój charakter, nie mogą zostać zwrócone klasyczną drogą pocztową.
5.4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z punktem 5.2 sprzedawca jest zobowiązany do zwrócenia środków pieniężnych otrzymanych od kupującego w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia kupującego od umowy sprzedaży, tym samym sposobem, jakim je sprzedawca od kupującego przyjął.  Sprzedawca ma prawo zwrócić kupującemu środki pieniężne w chwili zwrotu towarów przez kupującego lub innym sposobem, o ile kupujący się zgodzi. Jeżeli kupujący odstępuje od umowy, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków wcześniej, niż po otrzamaniu zwrotu towarów od kupującego lub potwierdzenia, że towary zostały wysłane. 
5.5. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jeżeli zwrócony przez niego towar jest uszkodzony, zużyty lub częściowo zużyty, sprzedawca ma prawo odmówić zwrotu środków pieniężnych za zwrócone towary.
5.6. Do czasu odebrania przez kupującego towaru, sprzedawca ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży. W tym przypadku sprzedawca jest zobowiązany  niezwłocznie zwrócić cenę zakupu bezgotówkowo na konto bankowe określone przez kupującego.
5.7. Jeśli razem z towarem kupujący otrzymał od sprzedawcy prezent, w przypadku, że kupujący odstąpi od umowy sprzedaży, jest zobowiązany do zwrotu prezentu razem ze zwracanym towarem.


6. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARÓW 
6.1. W przypadku, gdy kupujący wybiera swój własny rodzaj lub sposób transportu towarów, kupujący ponosi ryzyko i dodatkowe koszty związane z tym rodzajem transportu.
6.2. Jeżeli sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar na miejsce wskazaneprzez kupującego w zamówieniu, zgodnie z umową sprzedaży, kupujący jest zobowiązany do przejęcia towaru w momencie dostawy.
6.3. Jeżeli, z przyczyn występujących po stronie kupującego, konieczne jest wielokrotne dostarczenie towaru lub dostarczenie go w inny sposób, niż podany w zamówieniu, kupujący ponosi koszty wynikające z powtórnej dostawy towarów lub koszty związane ze zmianą sposobu dostawy.
6.4. Po przejęciu towaru od dostawcy, kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia opakowania i w przypadku uszkodzeń zgłoszenia tego niezwłocznie do dostawcy. W przypadku naruszenia opakowania, które wskazuje na nieuprawnionie otwarcie przesyłki, kupujący nie jest zobowiązany odebrać przesyłkę od dostawcy.
6.5. Inne prawa i obowiązki stron dotyczące transportu towarów mogą określać inne warunki określone przez sprzedawcę.
6.6. Opłaty za wysyłkę i czas dostawy.
a) Poczta
Poczta - pakiet pocztowy - 12 PLN Standardowa paczka pocztowa dostarczona bezpośrednio na podany adres do 5 dni roboczych po wysłaniu, płatność przelewem bankowym.

Poczta - pakiet pocztowy - 14 PLN Standardowa paczka pocztowa dostarczona bezpośrednio na podany adres do 5  dni roboczych po wysłaniu, płatność za pobraniem.

b) Usługi kurierskie
DHL przesyłka kurierska - 12 PLN Przesyłka kurierska dostarczona na podany adres do 3-4 dni roboczych po wysłaniu, płatność przelewem bankowym.

DHL przesyłka kurierska - 14 PLN Przesyłka kurierska dostarczona na podany adres do 3-4 dni roboczych po wysłaniu, płatność za pobraniem.

UPS kurier - 59 PLN Przesyłka kurierska  dostarczona  na podany adres zazwyczaj do 1-2 dni po wysłaniu, płatność przelewem.

7. REKLAMACJA
7.1. Prawa i obowiązki stron  w przypadku wadliwych produktów są regulowane przez powszechnie obowiązujące przepisy ( zwłaszcza  § 1914  do 1925, § 2099  do 2117 i § 2161 do 2174 kodeksu cywilnego).  Jeżeli zakupiony towar jest wadliwy, kupujący ma prawo żądać wymiany  towaru  lub usunięcia wady zgodnie z terminem podanym w ustawie, czyli w ciągu 24 miesięcy od odebrania towaru.  W przypadku produktów: drewniane muszki, spinki do mankietów ze stali specjalnej, portfele, wizytowniki, business torba, paski, krawaty, poszetki, spinki do krawata, lusterka i pudełko na kapelusze, sprzedawca zobowiązuje się do wymiany lub naprawy wadliwego produktu niezależnie od ustawowego terminu 24 miesięcy od momentu wydania rzeczy klientowi, w przypadku, że klient korzystał z rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem. Reklamacje rozpatrywane będą jedynie po okazaniu przez klienta dowodu zakupu (oryginał paragonu lub faktura).
7.2. Sprzedawca odpowiada przed kupującym za to, że towar przy odebraniu nie ma wady. Zwłaszcza za to, że w czasie, kiedy kupujący odebrał towar:  
7.2.1. towar ma właściwości, które były zawarte w umowie, jeśli nie było takiej umowy, ma właściwości, które sprzedawca lub producent opisał, lub których klient oczekiwał ze wzglęgu na charakter towarów i ich reklamę;
7.2.2. towar jest odpowiedni do użycia w celach wskazanych przez sprzedawcę lub w celach, do których zazwyczaj jest używany;
7.2.3. towar odpowiada jakości lub właściwościom uzgodnionym we wzorze lub w projekcie, o ile jakość i właściwości  te zostały wcześniej uzgodnione we wzorze lub projekcie;
7.2.4. towar jest w odpowiedniej ilości, odpowiednich rozmiarów i wagi oraz 
7.2.5. towar spełnia wymogi prawne.
7.3. Przepisy opisane w punkcie 7.2. regulaminu nie obowiązują w przypadku, gdy towar został sprzedany ze zniżką z uwagi na jego wadę  za cenę uzgodnioną z kupującym ; na towary, których zużycie wynika z użytkowania towarów; w przypadku zakupu towarów używanych lub o ile wynika to z charakteru towarów.
7.4. O ile wada pojawi się w ciągu sześciu miesięcy od odebrania towaru, towar był prawdopodobnie wadliwy już w momencie odebrania towaru.
7.5. Reklamację wadliwych produktów kupujący może złożyć pod adresem sklepu sprzedawcy lub w miejscu siedziby sprzedawcy lub drogą elektroniczną na info@bewooden.pl. Reklamacja nabywa płatności z dniem otrzymania przez sprzedawcę reklamowanego towaru.
7.6. Inne prawa i obowiązku stron związane z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady towarów mogą regulować zasady reklamacyjne sprzedawcy.

8. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 
8.1. Prawo do własności produktu przysługuje kupującemu od momentu zapłacenia całkowitej ceny towaru.
8.2. Sprzedawca nie jest w stosunku do kupującego związany żadnymi kodeksami zachowania w rozumieniu  § 1826 ust. 1. e)  Kodeksu Cywilnego.
8.3. Pozasądowe skargi i reklamacje zapewnia sprzedawca za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej info@bewooden.pl Informacje o załatwieniu skargi i reklamacji kupującego sprzedawca wyśle na adres poczty elektronicznej kupującego.
8.4. Sprzedawca ma prawo do sprzedaży towarów wynikające z licencji handlowej (pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej),  które jest  sprawdzane przez odpowiednio powołany w tym celu urząd ( živnostenský úřad). Czynności związane z ochroną danych osobowych są sprawdzane przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa sprawdza między innymi przestrzeganie ustawy nr 634/1992 o ochronie konsumenta, w brzmieniu późniejszych przepisów.
8.5. Kupujący niniejszym ponosi ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 Kodeksu Cywilnego.


9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WYSYŁANIE MATERIAŁÓW MARKETINGOWYCH 
9.1. Ochronę danych osobowych kupującego, który jest osobą fizyczną, sprzedawca zapewnia w związku z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi regulującymi ochronę danych osobowych.
9.2. Sprzedawca w związku z zawarciem umowy sprzedaży i jej realizacją ma prawo do przetwarzania danych osobowych kupującego, które obejmują: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, adres e-mailowy, numer telefonu (dalej razem jako „dane osobowe“. Sprzedawca ma prawo wyżej wymienione dane osobowe przetwarzać również w innych celach, np. w celu badań marketingowych rynku, proponowania rabatów itp. W tych celach potrzebna jest zgoda kupującego z przetwarzaniem danych osobowych, której kupujący może udzielić zaznaczają odpowienie pole/pola „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach…“
9.3. Sprzedawca ma prawo informować kupującego o towarach i wysyłać informacje marketingowe na podany przez kupującego adres e-mailowy. Kupujący może kiedykolwiek zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingowych klikając na przycisk „zrezygnuj“ umieszczony w treści elektronicznej wiadomości marketingowej lub za pośrednictwem danych kontaktowych zamieszczonych przez sprzedawcę w punkcie 11. Regulaminu.
9.4. Sprzedawca podczas przetwarzania danych osobowych kupującego kieruje się tym, że dane podane przez kupującego są prawidłowe i na bieżąco aktualizowane przez kupującego. W przypadku zmiany danych osobowych kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę pisemnie, drogą elektroniczną bądź za pośrednictwem swojego konta użytkownika. Kupujący jest świadomy, że chodzi o dobrowolne podanie danych osobowych. Jeśli w celu przetwarzania danych osobowych jest wymagana zgoda kupującego, sprzedawca ma obowiązek wczesnego informowania kupującego o przetwarzaniu danych osobowych i uzyskania zgody kupującego, która spełnia wymagania opisane w powszechnie obowiązujących przepisach prawnych. Jeśli kupujący ma mniej niż 13 lat, lub jeśli wymagają tego przepisy prawne, zgodę na przetwarzanie danych osobowych kupującego udziela jego opiekun prawny.
9.5. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych kupującego. Sprzedawca ma prawo do przekazania danych osobowych kupującego osobom trzecim w celu przetwarzania tych danych, zwłaszcza do jeśli chodzi o administratora strony internetowej, dostawców (w zakresie niezbędnym do wykonania usługi dostawy towarów). Sprzedawca zawiera z wyżej wymienionymi osobami umowę op rzetwarzaniu danych osobowych. Zanim sprzedawca przekaże dane osobowe kupującego osobom trzecim, ma obowiązek poinformowania kupującego o tym, kdo będzie odbiorcą jego danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi.
9.6. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie potrzebnym do realizacji umowy sprzedaży oraz w czasie istnienia konta użytkownika, w zależności od tego, który okres jest dłuższy. Sprzedawca ma prawo przetwarzać dane osobowe kupującego dłużej niż wcześniej wymieniony okres pod warunkiem, że dane osobowe są pseudonimizowane lub anonimizowane oraz w sytuacji określonej specjalnymi przepisami prawnymi. Dane osobowe będą przetwarzane automatycznie w postaci elektronicznej lub nieautomatycznie w postaci drukowanej i zawsze będą odpowiednio przetrzymywane i chronione, żeby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
9.7. Kupujący ma prawo skorzystać ze wszystkich praw wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, co oznacza, że kupującyc ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, wprowadzania zmian i poprawek i żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Kupujący ma prawo niezgodzić się z przetwarzaniem danych osobowych oraz prawo przenoszenia danych osobowych. Kupujący może żądać swoich praw w formie pisemnej za pośrednictwem danych kontaktowych zawartych w punkcie 11. Regulaminu. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, kupujący ma prawo skargi  do Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz innego urzędu związanego z ochroną danych osobowych.
9.8. Kupujący wyraża wyraźną zgodę na zapisywanie tzw. cookies na swoim komputerze. W przypadku, że zakupy w sklepie internetowym oraz pełnienie obowiązków sprzedawcy wynikających z umowy sprzedaży jest możliwe bez zapisywania tzw. cookies na komputerze kupującego, kupujący może zgodę wynikającą z poprzedniego zdania odwołać.


10. DOSTARCZANIE KORESPONDENCJI
10.1. Sprzedawca i kupujący dostarczają wszystkie oświadczenia dotyczący umowy sprzedaży (włącznie z ewentualnym odstąpieniem od umowy sprzedaży) drugiej stronie formą pisemną za pośrednictwem poczty elektronicznej. Sprzedawca dostracza kupującemu korespondencję na adres poczty elektronicznej podany w koncie użytkownika kupującego lub podany przez kupującego przy zamówieniu. Kupujący dostarcza korespondencję sprzedawcy na adres e-mailowy: info@bewooden.pl. Wzajemną korespondencję obie strony mogą dostarczać również formą listu poleconego na adres kontaktowy drugiej strony. 
10.2. W przypadku poczty elektronicznej wiadomość uznaje się za dostarczoną w chwili, gdy znajdzie się w skrzynce odbiorczej drugiej strony. Wiadomość wysłana pocztą w liście poleconym uznaje się za dostarczoną w chwili odbioru przesyłki przez adresata. Za dostarczoną przesyłką uznaje się również przesyłkę, którą adresat odmówił odebrać.


11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1. Umowa sprzedaży i Regulamin są w języku polskim. Umowę zakupu można zawrzeć tylko w języku polskim. Zawarta umowa sprzedaży zostanie zapisana w formie elektronicznej przez sprzedawcę, kupujący nie ma do niej dostępu.
11.2. W przypadku, gdy umowa sprzedaży zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), umowa sprzedaży jest regulowana prawem czeskim.
11.3. Sprzedawca nie jest w stosunku do kupującego związany żadnymi kodeksami zachowania w rozumieniu  § 1826 ust. 1. e)  kodeksu cywilnego.
11.4. Kupujący niniejszym ponosi ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 Kodeksu Cywilnego
11.5. Pozasądowe skargi konsumentów rozwiązuje sprzedawca formą komunikacji e-mailowej.  Informacje o załatwieniu skargi i reklamacji kupującego sprzedawca wyśle na adres poczty elektronicznej kupującego. Do pozasądowego rozwiązywania konfliktów wynikających z umowy sprzedaży jest upoważniona Czeska Inspekcja Handlowa (Česká obchodní inpekce) z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, REGON: 000 20 869, strona internetowa: http://www.coi.cz. Miejscem kontaktowym do rozwiązywania problemów konsumenckich on-line jest Europejskie Centrum Konsumenckie w Republice Czeskiej, z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, strona internetowa: https://evropskyspotrebitel.cz.
11.6. Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. W przypadku pytań związanych z ochroną danch osobowych kupujący mają prawo zwrócić do pełnomocnika, do którego kontakt znajdą na stronie internetowej urzędu.
11.7. Jeśli którekolwiek postanowienie Regulaminu jest nieważne lub nieskuteczne, lub jeśli tak się stanie, sprzedawca ma prawo je zmienić tak, by jak najbliżej odpowiadało brzmieniu części poprzedniej.Nieważność lub nieskuteczność jednego przepisu nie narusza ważności pozostałych postanowień. Zmiany i uzupełnienia umowy sprzedaży lub warunków handlowych wymagają formy pisemnej.
11.8. Dane kontaktowe sprzedawcy: adres BeWooden Company s. r. o. Fryčovice 720, Fryčovice, 739 45 Frýdek-Místek, Czechy, adres e-mailowy info@bewooden.pl, telefon +48 530 589 433. 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Nie przegap nowości!
Podaniem wyżej wymienionych danych osobowych wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez spółkę BeWooden Company s.r.o. w celu wysyłania newsletterów zawierających nowości i informacje o produktach i usługach spółki BeWooden Company s.r.o. i potwierdzam, że zapoznałem/am się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych które są dostęmne tutaj: zde i są dla mnie w pełni zrozumiałe. Jestem świadomy/a, że kiedykolwiek mogę wycofać swoją zgodę klikając w link w informacyjnym newsletterze, który jest oznaczony jako "zrezygnuj z otrzymywania newslettera"
Koszyk
Razem 0 PLN z VAT
Przejdź do koszyka
biscuit
Doświadczenie użytkownika specjalnie dla Ciebie…

Czy wiesz, że możemy zapewnić Ci najlepsze doświadczenia zakupowe w naszym sklepie internetowym tylko wtedy, kiedy wyrazisz zgodę na pliki cookie?
Pozwalają nam one lepiej Cię poznać, dostosować treści do Twoich potrzeb i tym samym zapewniają jak najlepsze wrażenie z zakupów.

cog Ustawienia plików cookie

Zarządzaj plikami cookie zgodnie z własnymi preferencjami.

angle_up Techniczne pliki cookie - niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej

Są to techniczne pliki, które są wymagane do poprawnego działania strony internetowej i które umożliwiają korzystanie z podstawowych funkcji. Służą one między innymi do przechowywania produktów w koszyku, wyświetlania produktów, zarządzania filtrami, ustawień osobistych oraz wyrażania zgody na korzystanie z plików cookie. Techniczne pliki cookie nie wymagają zgody na ich wykorzystanie i nie można ich usunąć.

angle_up Analityczne pliki cookie - Google Analytics analizuje ruch internetowy

Te pliki cookie pozwalają nam monitorować efektywność strony internetowej i online kampanii. Umożliwiają nam śledzić aktywność na stronie i analizować zachowania użytkowników. Za ich pomocą ustalamy liczbę odwiedzin, źródło odwiedzin i inne parametry. Dane zbieramy w formie zagregowanej, co nie pozwala na przyporządkowanie danych do konkretnego użytkownika. Jeśli wyłączysz te pliki cookie, nie będziemy w stanie analizować efektywność naszej strony internetowej oraz wprowadzać ulepszenia witryny.

angle_up Spersonalizowane i reklamowe pliki cookie - dostosowane do potrzeb użytkownika

Te pliki cookie umożliwiają nam lepiej dostosować i analizować kampanie marketingowe.